CONTRANT INFO

Bangkok Accounting & Tax Co.,ltd

173/19 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 18

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Phone : 02-6708090

Mobile : 093-0740909

Mobile : 098-2751804

Email : zchunli.acc@gmail.com

Email : mbaoshan.acc@gmail.com

Line ID : zhangchunli8167

Line ID : momori_shineexo

Wechat ID : zhangpuyzii

Wechat ID : momoribaoshan1704

แผนที่ (Map)

สำนักงาน กรุงเทพการบัญชีและภาษีอากร

BANGKOK ACCOUNTING & TAX

บริษัท กรุงเทพการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

บริการรับจัดทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษีอากรบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำกฎหมาย ทั้งคดีแพ่ง

และคดีอาญา, บริการจดทะเบียนธุรกิจ ทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 10 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามกฎหมาย จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

และพรบ.การบัญชี บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริการของเรา

บริการ ทำบัญชีและภาษีอากร

บริการจัดทำบัญชี(Accounting)

บริการงานด้านภาษี (Tax) ภงด.1,3,53 , ภพ.30 , ภธ.40 , ภงด.51 , ภงด.50 และประกันสังคม

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท เช่น เพิ่มทุน/ลดทุน , เปลี่ยนที่อยู่ , แก้ไข เพิ่มเติม กรรมการ ฯลฯ

บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

บริการตรวจสอบบัญชี (Audit) ประจำปี

จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน(สบ.ช.3)

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

จัดทำรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)

บริการ ขอใบอนุญาติทำงานและรับทำ VISA

บริการรับทำวีซ่า ( VISA )

บริการขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

บริการ ด้านกฎหมาย

บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และร่างสัญญา จัดทำเอกสาร

ทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ

แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท